ค่าย STEM ป.๕

STEM  ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษ   ที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัด ค่าย STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.สุรชัย ณรัฐ  จันทร์ศรี, อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียน ทีมงาน พร้อมกับ นักศึกษาปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ STEM  อย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกล้าในการแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิด และยอมรับความคิดเห็นของกับผู้อื่น
๓. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรม STEM  และสามารถแยกแยะความถูกต้องและดีงามในการดำรงชีวิตในสังคมได้

ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงษ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์  ที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๙

STEM_5

%d bloggers like this: