บรรยากาศวันสอบกลางภาค

บรรยากาศวันสอบกลางภาค

หลังจากเรียนในห้องอย่างคร่ำเคร่ง ก็ถึงเวลาทดสอบความรู้-ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทางโรงเรียนและคุณครูทุ่มเทเพื่อพยายามสร้างนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง ในห้องสอบจึงเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่นักเรียนและคุณครูร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแบบจำลองของชีวิตจริง และหวังว่าในวันที่มีปัญหาในชีวิต นักเรียนทุกคนจะมีความสามารถผ่านพ้นและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง อ่านต่อ »

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดี มีศิษย์น่ารัก

การเรียนการสอนที่มีบรรยากาศ สนุกบ้าง หนักบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่ก็เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ที่ทั้งครูและนักเรียน รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ร่วมกันสร้างขึ้นในห้องเรียน อ่านต่อ »

Have you ever seen the rain?

Have you ever seen the rain?

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. อ่านต่อ »

การ์ดวันแม่

การ์ดวันแม่

เด็กๆ ตั้งใจทำการ์ดวันแม่ เพื่อมอบให้แม่ หรือคุณป้า,คุณย่า,คุณยาย มากกว่าคะแนนคือความใส่ใจ มุ่งมั่น ที่จะทำการ์ดเพื่อมอบให้คนที่รัก อ่านต่อ »

เมนูชาวค่าย

เมนูชาวค่าย

เมนูง่ายๆ ที่ปรุงโดยลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 อ่านต่อ »

 

๓๐ ปีมารีย์สัมพันธ์

เนื่องด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา ๓๐ ปี  ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยใช้ชื่อ ๓๐ ปี มารีย์สัมพันธ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
๒. เพื่อเป็นโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสังสรรค์ของอดีตผู้บริหาร  ผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
๔. เพื่อจัดหาทุนในการพัฒนาอาคารสถานที่ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรอนงค์  มานะเสถียร,ครูสมคิด  ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้รักสามัคคีของประชาชนในประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬา และนันทนาการในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ได้มองเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬา นันทนาการ มาส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี อันจะนำไปสู่ความความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง  และสมารถพัฒนาประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า  กีฬาสร้างคน  คนสร้างชาติ
 วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
๒. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านกีฬาและพัฒนาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูวิไลย์ลักษณ์  คงชูดี,ครูจรัญ  วงพิมล,ครูโชติมา ไวย์โภชน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  ตามที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนยังสามารถช่วยให้ครูสามารถเลือกนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม สำหรับนำในใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ   และ อ.อินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
๑เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้กระบวนการทางวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูเอกสิทธิ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันแนวความคิดของการใช้การประเมินที่เป็นระบบ จะช่วยทำให้โรงเรียนสามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้ทั้งระบบ  และก่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ ผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  เพื่อวัดประสิทธิภาพ (Efficiency)  และ ผลิตภาพ (Productivity)  ที่มีค่าเป็น ตัวเลข  เช่น  อัตราส่วน  และ สัดส่วน มาใช้ประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ให้มีการเพิ่มความพยายาม หรือ เปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรถพล  จันทร์ชีวะและคณะ จากบริษัทแพลน     จากความสำคัญดังกล่าวงานประกันคุณภาพโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิจึงได้จัดทำอรมเชิงปฎิบัติการขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสามารถนำความคิดของการสร้าง ดัชนีชี้วัดไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง
๒. เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในการสร้างตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี,ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหท
วัน : วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
๓. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียนอนุบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูกรุณา  ทิพสุต,ครูประนอม  มุลวัน,ครูจฑามาศ  เงินอุดม,ครูยุภา  กระแสกุล
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ถ่ายภาพ :  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่   ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดค่ายในครั้งนี้  โดยทางบริษัท MAKE A WITH พร้อมกับคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ผู้รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมแรงกัน  พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์  ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ตรงทางด้านคณิตศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่จัดให้และส่งเสริมให้มีความสร้างสวรรค์ทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์
๑. เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกการเรียนในห้องเรียน
๓. เพื่องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัย  รู้จักเสียสละ  ตรงต่อเวลา  รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผู้รับผิดชอบ : ครูวมนัสวรรณ  นิลนิยม
ถ่ายภาพ :  ครูวนัสวรรณ  นิลนิยม,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบทแท่งศิลา          หรือที่เราเรียกว่า “ศิลาจารึก” นับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยก็       ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมาในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำสำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็จะเสียหามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคนปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงอยากให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับวันภาษาไทยมายิ่งขึ้น มีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจน มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒.เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและ มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบ :ครูสมคิด  ห่อไธสง,ครูรุริยา  สืบสวน
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐